Cenník

PONÚKAME TEST PROTILÁTOK NA COVID-19   10 €

CENNÍK ZDRAVOTNÍCKYCH VÝKONOV:

VÝKONY NA VÝSLOVNÚ ŽIADOSŤ PACIENTA, RESP. INÉHO SUBJEKTU:

Podanie injekcií a vakcín na vlastnú žiadosť   5,00 €

Odber krvi na vlastnú žiadosť pacienta    5,00 € + kalkulácia z laboratória

Vyšetrenie CRP    7,00 €

Glykémia z prsta    3,50 €

Onkomarkery    5,00 € + kalkulácia z laboratória

o GTT+vyšetrenia HbA1c ( tzv. glykovaný hemoglobin)    25,00 €

Tampón tonzíl ( výter z hrdla ), tampón z nosa ( výter z nosa ), tampón rekta 5,00 € + kalkulácia z laboratória

Odber stolice na OK    3,50 €

EKG záznam a popis – nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta    16,00 €

Inštruktáž správneho merania TK domácim dig. tlakomerom s nastavením údajov – nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta    5,00 €

Porovnanie hodnôt nameraného TK domácim dig. tlakomerom s hodnotou TK nameranou certifikovaným tlakomerom na ambulancii – nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta    7,00 €

Kontrola tlaku krvi z pamäte domáceho digitálneho tlakomeru – nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta    2,00 €

TK holter (24-hodinové meranie krvného tlaku )     40,00 €

Vyšetrenie v ordinačných hodinách mimo zdravotného poistenia, na vlastnú žiadosť pacienta    33,00 €

Vyšetrenie mimo riadnych ordinačných hodín    33,00 €

Vyšetrenie mimo riadnych ordinačných hodín na žiadosť pacienta    33,00 €

Vyšetrenie nepríslušného pacienta, ak sa nejedná o akútny stav    33,00 €

Interné vyšetrenie, vrátane výkonu odberu krvi a moča k internému vyšetreniu – nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta   40,00 €

Interné vyšetrenie s už predtým vykonaným aktuálnym laboratórnym vyšetrením k internému vyšetreniu, od iného ošetrujúceho lekára – nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta     35,00 €

Predoperačné interné vyšetrenie s už predtým vykonaným aktuálnym laboratórnym vyšetrením – nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta   35,00 €

Predoperačné interné vyšetrenie, vrátane výkonu odberu krvi a moča k internému vyšetreniu – nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta   40,00 € + kalkulácia z laboratória

Kontrolné interné vyšetrenie vrátane výkonu odberu krvi – nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta   30,00 €

Kontrolné interné vyšetrenie bez odberu krvi – nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta    25,00 €

Kontrola krvného tlaku + EKG , vrátane výkonu odberu krvi  – nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta    30,00 €

Kontrola krvného tlaku + EKG , bez odberu krvi – nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta    25,00 €

Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely  24,00 €

Vyjadrenia ku KL, ktorá nie je z internej indikácie    20,00 €

Krátka intervencia o abstinencii od nikotínu    10,00 €

ADMINISTRATÍVNE VÝKONY:

Vystavenie potvrdenia o chorobe    1,00 €

Potvrdenie o zdravotnom stave     15,00 €

Vypracovanie posudku pre sociálnu poisťovňu a komerčné poisťovne    25,00 €

Naviac vydaná kópia odborného alebo iného nálezu   1,00 €

Vyhotovenie kópie celej dokumentácie pri strate    10,00 €

Vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku    50,00 €

Vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku       40,00 €

Predpis receptu, ak nie je súčasťou vyšetrenia    1,00 €

Vypísanie žiadanky, ak nie je súčasťou vyšetrenia    5,00 €

Vystavenie náhradných tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu      5,00 €

Telefonovanie pacientov, ohlasovanie výsledkov, posielanie správ, dokumentov, receptov a mailov    5,00 €

Podrobný osobný návod na ukončenie fajčiarskeho návyku, krízové riešenie    20,00 €

Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín ( nadštandard )    12,00 €

Vystavenie potvrdenia o celodennej neprítomnosti v zamestnaní /škole – nadlimitný výkon 2,00 €

Vystavenie potvrdenia o dočasnej neprítomnosti v zamestnaní /škole – nadlimitný výkon 1,00 €

Poskytnutie 2 ks batérií k TK Holteru    2,00 €

– 24 hod. monitoring TK ( nastavenie, inštruktáž, obsluha, batérie, údržba prístroja ) 10€;

– Holter EKG  ( nastavenie, inštruktáž, obsluha, batérie, údržba prístroja ) 20€;

– podanie infúznej liečby na vlastnú žiadosť pacienta 7€;

– individuálna predprocedurálna konzultácia  10€;

– sérologické vyšetrenie COVID 19 na vlastnú žiadosť pacienta, nadlimitný výkon 10 €;